newsy rss Kredyty bankowe
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Po¿yczka z ratami bez wyrzeczeñ w Banku BG¯

2013-05-06


W najnowszej kampanii Bank BG¯ prezentuje korzystn± po¿yczkê gotówkow±. Niskie i sta³e raty po¿yczki umo¿liwi± realizacjê planów bez wielkich wyrzeczeñ.


Emisja kampanii odbywa siê w telewizji, prasie, radiu i Internecie.Maksymalna wysoko¶æ po¿yczki, przy spe³nieniu okre¶lonych warunków, to nawet 255 550 z³. Du¿ym plusem propozycji jest niska i sta³a wysoko¶æ rat w ca³ym okresie kredytowania, który mo¿e wynie¶æ nawet do 72 miesiêcy.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Wakacje po¿yczkowe w Banku Millennium Wakacje po¿yczkowe w Banku Millennium
Po¿yczka Gotówkowa nie do¶æ ¿e gwarantuje najni¿sze oprocentowanie, to pozwala jednocze¶nie wzi±æ wakacje od sp³aty raty. Jest mo¿liwo¶æ wiêc pojechaæ na urlop, a pierwsz± ratê kredytu sp³aciæ dopiero po urlopie (do 3 miesiêcy od podpisania umowy).

Meritum Bank rozwija ofertê kredytów dla rolników
Meritum Bank rozwija ofertê kredytu gotówkowego dla rolników. Jako dodatkowe ¼ród³o przychodu Bank akceptuje dotacje unijne, co powoduje zwiêkszenie zdolno¶ci kredytowej klientów i umo¿liwia im po¿yczenie wiêkszej kwoty.

Nowa Mini Ratka w PKO Banku Polskim Nowa Mini Ratka w PKO Banku Polskim
Od 25 kwietnia 2013 roku Mini Ratka w PKO Banku Polskim jest dostêpna z jeszcze bardziej korzystnym oprocentowaniem oraz szeregiem udogodnieñ.

Meritum Bank: decyzja kredytowa w 5 minut lub 100 z³ rekompensaty dla klienta
Meritum Bank zapowiada nowe zasady udzielania kredytów gotówkowych w placówkach i gwarantuje, ¿e wyrazi wstêpn± decyzjê kredytow± w 5 minut.

Nawet 100 tys. z³ w ramach szybkiego kredytu on-line od mBanku Nawet 100 tys. z³ w ramach szybkiego kredytu on-line od mBanku
Klienci nie posiadaj±cy rachunku w mBanku mog± od ubieg³ego roku uzyskaæ kredyt w uproszczonej procedurze on-line. Dotychczas warto¶æ finansowania udzielanego w tym kanale wynosi³a 20 tys.

Potrójna promocja po¿yczek gotówkowych w BO¦ Banku
Bank Ochrony ¦rodowiska podejmuje dzia³ania na rzecz zwiêkszenia sprzeda¿y po¿yczek gotówkowych. BO¦ wyd³u¿y³ okres kredytowania, zwiêkszy³ maksymaln± dostêpn± kwotê po¿yczki oraz upro¶ci³ ca³y proces kredytowy.

Promocyjny kredyt dla nestorów w Banku Pocztowym
Bank Pocztowy, jako jeden z nielicznych dysponuje ofert± kredytow± dedykowan± nestorom teraz na jeszcze bardziej korzystnych zasadach.

Kredyty bankowe:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%