newsy rss Kredyty bankowe
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Meritum Bank rozwija ofertê kredytów dla rolników

2013-05-22


Meritum Bank rozwija ofertê kredytu gotówkowego dla rolników. Jako dodatkowe ¼ród³o przychodu Bank akceptuje dotacje unijne, co powoduje zwiêkszenie zdolno¶ci kredytowej klientów i umo¿liwia im po¿yczenie wiêkszej kwoty.


Meritum przyznaje kredyty gotówkowe o warto¶ci od 1 do 200 tysiêcy z³. W zale¿no¶ci od potrzeb i wysoko¶ci rat, jakie bêdzie miesiêcznie sp³acaæ klient, Bank mo¿e roz³o¿yæ kredyt na maksymalnie 120 miesiêcy.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Wakacje po¿yczkowe w Banku Millennium Wakacje po¿yczkowe w Banku Millennium
Po¿yczka Gotówkowa nie do¶æ ¿e gwarantuje najni¿sze oprocentowanie, to pozwala jednocze¶nie wzi±æ wakacje od sp³aty raty. Jest mo¿liwo¶æ wiêc pojechaæ na urlop, a pierwsz± ratê kredytu sp³aciæ dopiero po urlopie (do 3 miesiêcy od podpisania umowy).

Po¿yczka z ratami bez wyrzeczeñ w Banku BG¯
W najnowszej kampanii Bank BG¯ prezentuje korzystn± po¿yczkê gotówkow±. Niskie i sta³e raty po¿yczki umo¿liwi± realizacjê planów bez wielkich wyrzeczeñ.

Nowa Mini Ratka w PKO Banku Polskim Nowa Mini Ratka w PKO Banku Polskim
Od 25 kwietnia 2013 roku Mini Ratka w PKO Banku Polskim jest dostêpna z jeszcze bardziej korzystnym oprocentowaniem oraz szeregiem udogodnieñ.

Meritum Bank: decyzja kredytowa w 5 minut lub 100 z³ rekompensaty dla klienta
Meritum Bank zapowiada nowe zasady udzielania kredytów gotówkowych w placówkach i gwarantuje, ¿e wyrazi wstêpn± decyzjê kredytow± w 5 minut.

Nawet 100 tys. z³ w ramach szybkiego kredytu on-line od mBanku Nawet 100 tys. z³ w ramach szybkiego kredytu on-line od mBanku
Klienci nie posiadaj±cy rachunku w mBanku mog± od ubieg³ego roku uzyskaæ kredyt w uproszczonej procedurze on-line. Dotychczas warto¶æ finansowania udzielanego w tym kanale wynosi³a 20 tys.

Potrójna promocja po¿yczek gotówkowych w BO¦ Banku
Bank Ochrony ¦rodowiska podejmuje dzia³ania na rzecz zwiêkszenia sprzeda¿y po¿yczek gotówkowych. BO¦ wyd³u¿y³ okres kredytowania, zwiêkszy³ maksymaln± dostêpn± kwotê po¿yczki oraz upro¶ci³ ca³y proces kredytowy.

Promocyjny kredyt dla nestorów w Banku Pocztowym
Bank Pocztowy, jako jeden z nielicznych dysponuje ofert± kredytow± dedykowan± nestorom teraz na jeszcze bardziej korzystnych zasadach.

Kredyty bankowe:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%