newsy rss Kredyty bankowe
strona gwna mapa strony kanay RSS

301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx
Credit Agricole promuje kredyt hipoteczny 3x0

2013-04-09


Zerowa prowizja, brak op³at za wycenê warto¶ci nieruchomo¶ci oraz mo¿liwo¶æ wcze¶niejszej sp³aty zobowi±zania bez dodatkowych kosztów to aktualna propozycja banku Credit Agricole dla osób poszukuj±cych finansowania na cele mieszkaniowe.


Promocja kredytu hipotecznego 3x0 potrwa do 30 czerwca 2013 r.Dodatkowo ka¿dy klient, który podpisze z bankiem umowê kredytow±, dostanie certyfikat z mo¿liwo¶ci± oddania go wybranej osobie. Je¶li obdarowany certyfikatem z³o¿y do koñca roku wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego, dostanie go na warunkach obowi±zuj±cych w promocji 3x0.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Deutsche Bank PBC: Nowe pakiety kredytów mieszkaniowych w z³otówkach
Deutsche Bank PBC udostêpnia nowe pakiety kredytów mieszkaniowych w PLN: Standardowy, Ubezpieczeniowy oraz Inwestycyjny, uzale¿nione od rodzaju us³ug Deutsche Bank PBC, z których korzysta kredytobiorca.

Kredyt hipoteczny z gwarancj± oprocentowania w Banku BG¯
Bank BG¯ wprowadzi³ do swojej oferty kredyt hipoteczny ze sta³± stop± procentow±. To innowacyjne podej¶cie Banku do zapewnienia bezpieczeñstwa finansowego klientów poprzez raty równej wysoko¶ci.

Kredyt hipoteczny w parze od eurobanku
Ostatnia propozycja kredytowa eurobanku to reakcja na zakoñczenie programu Rodzina na swoim. W eurobanku nie tylko ma³¿onkowie maj± szanse na uzyskanie bogatszej propozycji kredytu hipotecznego.

Getin Noble Bank zwyciê¿a w hipotekach Getin Noble Bank zwyciê¿a w hipotekach
Getin Noble Bank otrzyma³ pierwsze miejsce w rankingu banków hipotecznych, wed³ug Comperia.pl. Analitycy bardzo dobrze ocenili ofertê kredytow± banku oraz elastyczne podej¶cie do klienta.

Wyd³u¿enie oferty specjalnej kredytów hipotecznych Deutsche Bank PBC
Deutsche Bank PBC przed³u¿y³ dotychczasowe oferty specjalne kredytów hipotecznych do 31.01 bie¿±cego roku. Jednocze¶nie osoby zainteresowane finansowaniem zakupu nieruchomo¶ci mog± korzystaæ z mniejszych mar¿.

Deutsche Bank PBC przed³u¿a ofertê specjaln± kredytów mieszkaniowych
Do koñca listopada bie¿±cego roku Deutsche Bank PBC wyd³u¿y³ promocjê, w ramach której jest mo¿liwo¶æ skorzystania z mniejszych mar¿ kredytów mieszkaniowych w PLN.

Mniejsze mar¿e kredytów hipotecznych w Deutsche Bank PBC
Deutsche Bank PBC obni¿a mar¿e kredytów hipotecznych w PLN. Z warunków oferty specjalnej bêdzie mo¿na skorzystaæ do koñca pa¼dziernika br.

Kredyty bankowe:
Informacje finansowe:
Nowe produkty bankowe

Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%